ผู้ร่วมแสดงสินค้า/ผู้ร่วมชมงาน

ผู้ร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor)

 • เครื่องจักรและเทคโนโลยี
 • วัสดุและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
 • วัตถุดิบ เครื่องจักรงานไม้ขนาดเล็ก และอุปกรณ์จับยึด (ฟิตติ้ง)
 • บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ผู้ร่วมชมงาน (Visitor)

 • โรงไม้แปรรูป
 • โรงเลื่อย
 • สถาปนิก
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกร / ผู้รับเหมา
 • ผู้ผลิตงานไม้ประกอบ
 • ผู้ผลิตกรอบรูปไม้
 • ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง
 • ผู้ผลิตไม้อัดและวัสดุปิดผิวไม้
 • ผู้ผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด และ MDF
 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทอื่น ๆ 
 • ผู้นําเข้าและส่งออกไม้สําเร็จรูป
 • ผู้แทนจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
 • ผู้สนใจเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • องค์กรภาครัฐและเอกชน