2021 Import and Export statistics for woodworking machineries in Thailand.

2021 Import and Export statistics for woodworking machineries in Thailand.

Thailand imported US$ 70.9 million of woodworking machines, becoming the 34th largest importer of woodworking machines in the world. Woodworking machines are the 422nd most imported products in Thailand. Key import markets are from China, Taiwan and Malaysia.

Thailand is ranked 45th largest exporter of woodworking machines in the world. Woodworking machines are Thailand’s 752nd most exported products. Key export markets are Canada, Bolivia, Japan, China and the USA.

เปิดสถิติการส่งออกและนำเข้าเครื่องจักรงานไม้ของประเทศไทย ปี 2564

ประเทศไทยนำเข้าเครื่องจักรงานไม้มูลค่า 70.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรงานไม้รายใหญ่อันดับที่ 34 ของโลก  โดยเครื่องจักรงานไม้เป็นสินค้านำเข้าอันดับที่ 422 ของประเทศไทย  และตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ไต้หวัน และมาเลเซีย สำหรับการส่งออก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องจักรงานไม้รายใหญ่อันดับที่ 45 ของโลก  และเครื่องจักรงานไม้เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 752 ของไทย  ซึ่งมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ แคนาดา โบลิเวีย ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา